Bảo Vật Thần Bí

Bảo vật đến từ tương lai

Sự kiện ngẫu nhiên mở, tồn tại trong vòng 30 phút

Khi mở bảo vật thần bí sẽ Ngẫu Nhiên xuất hiện các gói quà khác nhau, hỗ trợ tăng chiến lực
Người chơi có 30 phút để mua gói quà đó bằng Ngọc Bích
Hướng dẫn mua bảo vật thần bí:
Bảo vật thần bí sẽ ngẫu nhiên xuất hiện trên giao diện chính
Người chơi có thể mua bằng ngọc bích (xem cách nạp ngọc bích tại đây)