- Người chơi thu thập mảnh Thần khí ở các hoạt động Luyện Ngục đảo hoặc Shop Luyện Ngục
- Người chơi thu thập đủ mảnh Thần Khí tương ứng với điều kiện sẽ thức tỉnh được các bộ kỹ năng riêng cho nhận vật, giúp tăng lực chiến và các kỹ năng hỗ trợ khác
- Mảnh Thần khí có thể cường hóa, tăng sao và tăng bậc giúp người chơi nâng cao chỉ số của trang bị hơn
- Người chơi có thể tách hoặc đổi các trang bị thần trang khác ở mục Tách